מדיניות העוגיות של שילובים

מדיניות הפרטיות באתר המודל (moodle) של אקדמיית שילובים.Pro


אנו, חברת שילובים, מתחייבים לשמור על פרטיותכם ולהבטיח כי שימוש בשירותים שלנו יהיה בטוח ובאמצעים המתאימים. בהמשך תמצאו מידע ברור ומדויק לגבי כיצד אנו משתמשים בנתוני המשתמשים באתר המודל (moodle) של אקדמיית מרכז שילובים.Pro.


כללי

נתונים אישיים הנאספים על ידי בקר הנתונים באמצעות האתר מעובדים בהתאם לתקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה מיום 27 באפריל 2016 בנושא הגנה על אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ועל התנועה החופשית של נתונים כאלה, וביטול הנחיה 95/46/WE (תקנה כללית להגנה על נתונים).
להלן סוג הנתונים האישיים המעובדים, מטרת והיקף איסוף הנתונים מטרת העיבוד והבסיס המשפטי לעיבוד.


בקר הנתונים יעבד את הנתונים האישיים של משתמש אתר שילובים.Pro בנסיבות הבאות

בקר הנתונים יעבד את הנתונים האישיים של המשתמש לרישום חשבון באקדמיית מרכז שילובים.Pro, לצורך יצירה וניהול של חשבון משתמש יחיד, כמפורט בסעיף 6 (1) (ב) של ה־GDPR (ביצוע הסכם השירותים האלקטרוניים בהתאם לתנאים ולהתניות של Shiluvim.pro).


סוג הנתונים האישיים המעובדים

בקר הנתונים עשוי לאסוף מידע נוסף על המשתמש, כולל, בפרט: כתובת IP של מחשב המשתמש, כתובת ה- IP של ספק האינטרנט, שם דומיין, סוג דפדפן, משך ביקור, מערכת הפעלה.
בקר הנתונים רשאי לאסוף נתוני ניווט, לרבות קישורים והפניות בעקבות המשתמש או מידע אודות פעילות המשתמש באתר. הבסיס המשפטי לעיבוד כזה הוא האינטרס הלגיטימי של בקר הנתונים (סעיף 6 (1) (f) של GDPR), ככל שנתונים אלה משמשים כדי לספק גישה קלה יותר לשירותים האלקטרוניים הניתנים באמצעות האתר ולהקל על הפונקציונליות של שירותים אלה.
הנתונים האישיים הנאספים באמצעות האתר כפופים לעיבוד אוטומטי באמצעות יצירת פרופילים אם המשתמש הסכים לעיבוד כזה (סעיף 6 (1) (א) של GDPR).


אבטחת המידע

בקר הנתונים ינקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להגן על האינטרסים של המשתמשים ויהבטיח שכל הנתונים


גישה של צד שלישי למידע אישי

המידע האישי של המשתמשים אינו משותף בכל דרך שהיא עם אף צד שלישי. הנתונים האישיים של המשתמשים מאוחסנים רק בשרת ייעודי של אתר Shiluvim.pro.


הזכות לשליטה, לגישה ולתיקון

לכל משתמש יש זכות לגשת ו/או לתקן את הנתונים האישיים שלו, כמו גם הזכות למחיקה והזכות לבטל הסכמה בכל עת מבלי להשפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה לפני ביטולה


הבסיס המשפטי לזכויות נושאי הנתונים

המשתמש רשאי לממש את זכויותיו על ידי שליחת הודעת דוא"ל אל: zohar@shiluvim.pro.
אם מתקבלת בקשה כלשהי ביחס לזכויות המשתמש, על בקר הנתונים להיענות או לסרב לפעול על פי בקשת המשתמש ללא דיחוי אך לא יאוחר מחודש מיום קבלת הבקשה.
אם המשתמש סבור כי בקשר לנתונים אישיים הקשורים אליו יש הפרה של GDPR, המשתמש רשאי להגיש תלונה לנשיא המשרד להגנה על נתונים אישיים.


מדיניות קובצי "עוגיה" (Cookie)

Shiluvim.pro משתמש בקובצי "עוגייה" (Cookie). קובצי עוגייה חיוניים למתן שירותים אלקטרוניים באמצעות אקדמיית מרכז שילובים.Pro. קובצי עוגייה, מכילים מידע הדרוש לתפקוד תקין של האתר ולשיוך המשתמש לקורסים אליהם הוא רשום.
האתר משתמש בשני סוגים של עוגיות: עוגיות "הפעלה" ועוגיות "מתמידות".
עוגיות "הפעלה" הן קבצים זמניים המאוחסנים במכשיר הקצה של המשתמש עד להתנתקותו (יציאה מהאתר).
קובצי עוגייה "מתמידים" נשארים מאוחסנים במכשיר המשתמש עד למחיקה ידנית או אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר.
המשתמש יכול להתאים הרשאות עוגיות באמצעות אפשרויות בהגדרות הדפדפן שלו. מידע מפורט יותר על ניהול קובצי עוגייה עם דפדפני אינטרנט ספציפיים ניתן למצוא בהגדרות המתאימות של הדפדפנים


הוראות סופיות

בקר הנתונים יישם את כל אמצעי האבטחה הטכניים והארגוניים הדרושים כדי להגן על הנתונים במהלך העיבוד ויבטיח רמת אבטחה המתאימה לאופי הנתונים שיש להגן עליהם, ובפרט, להגן על הנתונים מפני גישה, השתלטות, עיבוד בלתי מורשים בניגוד לחוק, שינוי, אובדן, נזק או השמדה.
שילובים תנקוט באמצעים טכניים מתאימים כדי להגן על הנתונים האישיים האלקטרוניים מפני יירוט או שינוי בלתי מורשים.
במקרים שלא פורטו במדיניות פרטיות זו, יחולו ההוראות הרלוונטיות של ה־GDPR וכן ההוראות הרלוונטיות של חוקי האיחוד האירופי.